Analiza SWOT TOWS - Lista przykładowych czynników

Lista przykładowych czynników dla analizy SWOT TOWS

Przygotowując analizę SWOT TOWS musisz zestawić mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia występujące w jej otoczeniu. Poniżej zaprezentowano przykładową listę czynników, którą możesz użyć określając mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla swojej firmy.
[…]

Metody analizy strategicznej

Metody analizy strategicznej

Istnieje wiele metod analizy strategicznej, które powstały w różnym czasie. Można mówić o pewnej ewolucji, związanej z zachodzącymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Najczęściej kadra kierownicza firmy interesuje się metodami analizy strategicznej wtedy, kiedy firma przechodzi kryzys, znajduje się pod wpływem kaprysów otoczenia lub po prostu zmienił się zarząd i chce on sprawdzić jaki jest potencjał firmy oraz określić dla niej na nowo strategię.
[…]

Etapy analizy SWOT

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap identyfikacji wnętrza firmy, czyli określenie jej mocnych i słabych stron, etap drugi polegający na identyfikacji otoczenia firmy, a więc wskazania szans i zagrożeń tkwiących w jej otoczeniu i etap trzeci, na który składa się określenie pozycji strategicznej firmy i wytyczenie kierunków jej rozwoju.
[…]

Diagram analizy SWOT

Diagram analizy SWOT

Zapoznając się z analizą SWOT prawdopodobnie spotkałeś/aś się z tym, że jest ona przedstawiana jako diagram, w który wpisywane są w czterech polach kolejne mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Być może na tym poprzestawano, nie przekładając tego na strategię. W mojej ocenie obniża to wartość analizy, ale również może być użyteczne o ile podejdziesz do tego w sposób sumienny i konsekwentny.

[…]

Identyfikacja szans i zagrożeń

Identyfikacja szans i zagrożeń

Każda organizacja funkcjonuje w pewnym środowisku. Otoczenie organizacji to ogół czynników zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na jej działalność. Do czynników otoczenia zalicza się współpracowników, konkurentów, podmioty kształtujące reguły gry na rynku, ale też zmianę stylu życia czy postęp technologiczny.

[…]

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Decydujące znaczenie dla kształtowania strategii przedsiębiorstwa mają jego zasoby materialne i niematerialne, ich wielkość i struktura, a także możliwości ich pozyskania i wykorzystania. Do zasobów materialnych można zaliczyć: maszyny, urządzenia, surowce do produkcji, produkty itp. Natomiast zasobami niematerialnymi są: wiedza i doświadczenie pracowników, zaufanie klientów, marka, kwalifikacje kadry zarządzającej itp.
[…]

Analiza SWOT - definicja

Analiza SWOT – definicja

Analiza SWOT należy do najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa (inne popularne metody to: analiza SPACE, metoda ASTRA). Ma ona uniwersalne zastosowanie, ponieważ służy jednocześnie do analizy makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i do oceny potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.
[…]