Posted on

Analiza SWOT – wzór

Zaprezentowany został wzór analizy SWOT składający się z następujących części: Wprowadzenie, Misja i cele firmy, Identyfikacja i opis czynników, Ocena pozycji strategicznej, Wybór strategii.

 Wprowadzenie 

Wprowadzenie

Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu misji i celów firmy ………………, a także wyznaczeniu dla niej strategii rozwoju. Analizie poddano otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem była analiza SWOT obejmująca bieżącą sytuację firmy oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

W wykonanej analizie SWOT jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej firmy i określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży.

Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

A. Historia
Firma ……………… ma długoletnie tradycje, istnieje od ……………… Zaczynała jako przedsiębiorstwo zajmujące się ……………… W roku ………. zmieniliśmy charakter działalności, oferując ……………… Firma zdobyła wiele nagród: ……………… Siedzibą firmy jest miasto ………………

B. Forma prawna
Firma jest ……………… Działa na podstawie ……………… Została zorganizowana w sposób ……………… W skład jej zarządu wchodzą ………………

C. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności firmy jest ……………… Świadczymy usługi z zakresu ………………

 Misja i cele firmy 

Misja i cele firmy

A. Misja firmy
………………

B. Cele firmy
………………
………………
………………

 Identyfikacja i opis czynników 

Identyfikacja i opis czynników

A. Mocne strony
……………… [nazwa i opis]
………………
………………

B. Słabe strony
………………
………………
………………

C. Szanse
………………
………………
………………

D. Zagrożenia
………………
………………
………………

E. Diagram analizy SWOT

Pozytywne Negatywne
Wewnętrzne
Mocne strony:
…………………….
…………………….
…………………….
Słabe strony:
…………………….
…………………….
…………………….
Zewnętrzne
Szanse:
…………………….
…………………….
…………………….
Zagrożenia:
…………………….
…………………….
…………………….


 Ocena pozycji strategicznej 

Ocena pozycji strategicznej

Po określeniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń przeprowadzono analizę, która pozwoliła ustalić jak wykorzystać mocne strony do zrealizowania nadarzających się szans oraz jak wykorzystać szanse, aby zagrożenia nie osłabiły pozycji firmy. Występujące zależności są widoczne w tab. …

Otoczenie
Szanse Zagrożenia
1 … 2 … 3 … n … 1 … 2 … 3 … n …
Firma Mocne strony 1 …
2 …
3 …
n …
Słabe strony 1 …
2 …
3 …
n …

Oszacowano liczbę występujących interakcji dla każdego z wariantów strategii. Wyniki prezentuje tab. …

Szanse Zagrożenia
Mocne strony
Liczba interakcji – ……..
Strategia agresywna (maxi-maxi)
Liczba interakcji – ……..
Strategia konserwatywna (maxi-mini)
Słabe strony
Liczba interakcji – ……..
Strategia konkurencyjna (mini-maxi)
Liczba interakcji – ……..
Strategia defensywna (mini-mini)


 Wybór strategii 

Wybór strategii

Z zaprezentowanego w poprzednim rozdziale zestawienia wynika, że firma ……………………. powinna przyjąć strategię agresywną/ konserwatywną/ konkurencyjną/ defensywną, a więc ma przewagę mocnych/słabych stron nad mocnymi/słabymi, przy sprzyjającym/niesprzyjającym układzie warunków zewnętrznych.

Strategia agresywna/ konserwatywna/ konkurencyjna/ defensywna polega na ……………………. Jest to strategia ……………………. Składa się z następujących działań: …………………….

Strategia przedsiębiorstwa powinna więc zmierzać do wykorzystania ……………………. i poprawienia …………………….

Rozwiązaniem możliwym do wykorzystania jest ……………………. Istotne przy tym będzie ……………………. Działania firmy skoncentrują się na …………………….

Przyjęta strategia jest zgodna z celami firmy, do których należy ……………………. Dzięki niej będzie można …………………….

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)