Posted on

Ocena pozycji strategicznej

Ocena pozycji strategicznej

Analizę SWOT można zakończyć w momencie określenia listy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, które wpisuje się w diagram (często analiza SWOT jest przedstawiana w takiej postaci). Jednak jej pełna przydatność ujawni się dopiero wtedy, kiedy użyjesz wyników analizy do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.

Osiągniesz to poprzez konfrontację mocnych i słabych stron firmy z występującymi w otoczeniu szansami i zagrożeniami. Można to zrobić wypełniając macierz, którą przedstawiono poniżej. Istnieje wiele sposobów na jej sporządzenie (podobnie jak dokonania ocen, nadania wag itp.). W tym artykule zapoznasz się tylko z jednym z nich.

Jak było już powiedziane wcześniej analiza SWOT oznacza podejście od wewnątrz do zewnątrz. Z tego powodu odpowiesz na cztery pytania:

  1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?

  2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?

  3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?

  4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?

Za każdym razem, kiedy odpowiedź brzmi twierdząco należy wstawić znak “X” we właściwe pole. Można spotkać się również z metodą, w której występuje punktacja dodatnia i ujemna, ale nie będzie tutaj stosowana, aby zbyt nie skomplikować ogólnego obrazu.

W główce i w boczku tabeli umieszczasz wszystkie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które zostały wyróżnione jako najważniejsze. W zależności od przyjętej przez Ciebie metody możesz ograniczyć ich liczbę (np. do 5), ale nie musisz tego robić. Ich liczba też nie musi być równa (jest to sytuacji w której np. Twoja firma ma więcej mocnych stron niż słabości itp.).

Macierz analizy strategicznej SWOT – wykrycie zależności

Otoczenie
Szanse Zagrożenia
1 … 2 … 3 … n … 1 … 2 … 3 … n …
Firma Mocne strony 1 …
2 …
3 …
n …
Słabe strony 1 …
2 …
3 …
n …

Dla każdej mocnej i słabej strony, a także związanych z nimi szans i zagrożeń zadajesz te same podane wyżej pytania. Pierwsze pytanie dla mocnej strony nr 1 i szansy nr 1 brzmiałoby: “Czy zidentyfikowana mocna strona w postaci [wstaw mocną stronę nr 1] pozwoli wykorzystać nadarzającą się szansę w postaci [wstaw szansę nr 1]?”. Drugie pytanie: “Czy zidentyfikowana mocna strona w postaci [wstaw mocną stronę nr 1] pozwoli przezwyciężyć zagrożenie w postaci [wstaw zagrożenie nr 1]?”. Tym sposobem przerabiasz wszystkie czynniki.

Najlepiej przeczytaj sobie te pytania na głos, zastanów się nad odpowiedzią i jeśli jest twierdząca wstaw znak “X” we właściwe pole w tabeli. Jeśli odpowiedź brzmi “nie”, zostaw puste pole albo wstaw “0”.

W zależności od tego w którym polu nastąpi największe skoncentrowanie znaków “X”, taką należy wybrać strategię (zob. tabela poniżej). W tym momencie już pewnie zdajesz sobie sprawę z tego dlaczego miałeś/aś wybrać tylko czynniki najważniejsze (mniej ważne zakłóciłyby Ci wyniki).

Macierz analizy strategicznej SWOT – wyznaczenie strategii

Szanse Zagrożenia
Mocne strony
Strategia agresywna (maxi-maxi) Strategia konserwatywna (maxi-mini)
Słabe strony
Strategia konkurencyjna (mini-maxi) Strategia defensywna (mini-mini)

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)