Posted on

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Ponad połowa respondentów (56%) twierdzi, że nie ogląda treści wideo z nielegalnych źródeł. Zaledwie co piąty (20%) przyznaje, że kiedykolwiek z nich korzystał. 24% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Taki stan rzeczy może wynikać z niewiedzy badanych lub niechęci udzielenia prawdziwej odpowiedzi, ponieważ zapytani o to, z jakich serwisów korzystają do oglądania wideo, wskazywali serwisy internetowe udostępniające materiały filmowe bez stosownych pozwoleń (aż 49% wskazało jeden z takich portali).

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Tych, którzy odpowiedzieli, że korzystali kiedykolwiek z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo, zapytano co ich do tego skłoniło. Najczęściej padały odpowiedzi związane z aspektem ekonomicznym oraz dostępnością takiego wideo. Poniżej wybrane z nich:

Chęć obejrzenia treści za darmo, bez zbędnych formalności. Trudność dostępu.

Brak pieniędzy, żeby robić to legalnie.

Zbyt wygórowana cena za możliwość legalnego dostępu lub brak dostępu.

Wysokie ceny abonamentów albo brak dostępnych programów w telewizji.

Łatwy dostęp, duży wybór treści (również nieosiągalnych w kraju/innych źródłach).

Możliwość obejrzenia materiałów nieosiągalnych przy zastosowaniu źródeł powszechnie dostępnych.

Brak innej możliwości obejrzenia danej transmisji.

Oczekiwanie na emisję ulubionego serialu w telewizji jest dla nie do zniesienia.

Badanie ankietowe odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z korzystaniem z nielegalnych źródeł.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

Posted on

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety do badania opinii na temat rynku treści wideo w Internecie. Kwestionariusz ten składa się z: listu wprowadzającego, części właściwej z 64 pytaniami (w tym 14 pytań tabelarycznych od 5 do 14 wariantów i 18 pytań warunkowych), 9 pytań metryczkowych.

W ankiecie poruszono takie tematy jak: jakie treści są oglądane online, zwyczaje związane z oglądaniem wideo w Internecie, ile płacimy i ile jesteśmy gotowi zapłacić za oglądanie wideo online, korzystanie z nielegalnych źródeł, streaming online, telewizja internetowa, gotowość do zlecenia i opinie o reklamach wideo, korzystanie z serwisów społecznościowych oraz ocena poszczególnych funkcjonalności.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: Kwestionariusz ankiety – przygotowanie kwestionariusza ankiety.

Kompletny kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

OPINIE NA TEMAT
RYNKU TREŚCI WIDEO W INTERNECIE

Szanowni Państwo,

nazywam się ……………………………………… jestem ………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

SIERPIEŃ 2017

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Kwestionariusz ankiety: Opinie o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy

Kwestionariusz ankiety: Opinie o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety internetowej do badania opinii o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy. Kwestionariusz ten składa się z: pierwszej strony i listu wprowadzającego, części właściwej z 19 pytaniami (w tym 1 pytanie tabelaryczne) i 8 pytań metryczkowych.

Badanych zapytano o ich wiedzę w zakresie wybranych aspektów umowy o zakazie konkurencji. Mając świadomość różnic i problemów wynikających ze stosowania pracowniczego zakazu konkurencji w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych, nie uznano za zasadne rozdzielania ich w narzędziu badawczym.

Według art. 1011 § 1 Kodeksu pracy: „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”. O ile jednak Kodeks pracy określa, czym jest pracowniczy zakaz konkurencji, to w prawie pracy brakuje normatywnej definicji działalności konkurencyjnej. Określając zakres zakazu konkurencji można posłużyć się zasadą dbałości o dobro pracodawcy, czyli uznaniem za działalność konkurencyjną działań szkodzących interesom pracodawcy (por. Słowińska 2016: 16).

Kodeks pracy wspomina o dwóch zakazach konkurencji, tzn. w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu (por. Piotrowski 2015: 186). Chociaż nie zostało w nim podane rozumienie działalności konkurencyjnej, to w tym obszarze występują dwa rodzaje poglądów (tamże: 188-189): (1) węższe, mówiące o tym, że działalność konkurencyjna dotyczy tylko pracodawców, którzy są przedsiębiorcami i (2) szersze, według którego działalność konkurencyjna może zagrażać również pracodawcom, którzy nie są przedsiębiorcami. Dominuje ten drugi pogląd. Zaznaczyć należy, że pracodawca nie odczuwa problemu konkurowania z pracownikami (są to relacje o charakterze wewnątrzorganizacyjnym), a dopiero w relacji z innymi podmiotami. Konkurować (rywalizować) można o kontrahentów (odbiorców, dostawców) lub o określone dobra (dotacje, pożyczki, granty, ruchomości i nieruchomości, nagrody, kredyty).

Działalność konkurencyjna nie została zdefiniowana przez ustawodawcę. Strony umowy mają pozostawioną swobodę w dookreśleniu przedmiotu zakresu zakazu. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że najszersze granice zakazu konkurencji wyznaczane są przez rzeczywisty, a nie potencjalny zakres działalności pracodawcy. Pracownik i pracodawca mają prawo określenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i terytorialnego zakazu konkurencji, uwzględniając przedmiot działalności pracodawcy (por. Bogdzio 2015: 138).

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: Kwestionariusz ankiety – przygotowanie kwestionariusza ankiety.

Kompletny kwestionariusz ankiety: Opinie o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

OPINIE O DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ
PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY

Szanowni Państwo,

nazywam się ……………………………………… jestem ………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

SIERPIEŃ 2017

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Badanie opinii klientów i agencje badawcze

Badanie opinii klientów i agencje badawcze

Badanie opinii wśród społeczeństwa odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w przypadku polityki, ale także w biznesie, ponieważ możemy tutaj otrzymać wartościowe informacje na temat nastrojów klientów w stosunku do danej firmy, marki lub też konkretnego produktu. Dzięki temu, chcąc na przykład wypuścić na rynek konkurencyjny produkt, bądź też usługę, możemy się sprawnie i szybko przekonać, czego klientom brakuje, w związku z czym też mamy możliwość zapewnienia im produktu spełniającego ich konkretne wymagania.

Przede wszystkim dla każdego przedsiębiorcy bardzo dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług wszelkiego rodzaju agencji badawczych, które zapewnią mu informacje na temat rynku poprzez regularnie prowadzone badania opinii na jego zlecenie pod kątem ustalonych przez niego kryteriów.

Agencje badawcze to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które posiadające własne zaplecze techniczne (np. oprogramowanie do badań CATI i CAPI, studia do realizacji zogniskowanych wywiadów fokusowych, sieć ankieterów), a także własne narzędzia badawcze oraz przeszkolonych badaczy. Zajmują się realizacją badań rynku lub badań opinii.

Przy dokonywaniu wyboru warto pamiętać, iż dobre agencje badawcze, zajmujące się profesjonalnymi badaniami rynku są stosunkowo kosztowne, niemniej jednak zapewniają w pełni profesjonalną oraz kompleksową obsługę przedsiębiorcy w tym zakresie.

Najczęściej stosowanym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Terminu „ankieta” używa się na określenie formularza z pytaniami albo metody/techniki badawczej. Pierwsze rozumienie jest potoczne i stosowane najczęściej. Drugie wykorzystują badacze z zakresu nauk społecznych, wychodząc z założenia, że pisemny formularz z pytaniami powinien być nazywany „kwestionariuszem” (np. ankiety lub wywiadu w zależności od tego, która metoda badań jest stosowana). Takie rozróżnienie pozwala uniknąć zamieszania, gdy ktoś powie, że w swoich badaniach posłużył się „ankietą” i precyzyjnie wskazać co autor miał na myśli.

Najbardziej podobną do ankiety techniką badawczą jest wywiad kwestionariuszowy. Często myli się je ze sobą i określa jedną nazwą, chociaż są to inne techniki. Najważniejsza różnica sprowadza się do sposobu komunikowania się badacza z respondentem. W przypadku ankiety jest on pośredni, respondent sam wypełnia kwestionariusz i obecność badacza/ankietera nie jest konieczna, wystarczy pisemny przekaz. Gdy mamy do czynienia z wywiadem kwestionariuszowym, wymagana jest obecność ankietera, który czyta respondentowi pytania i rejestruje jego odpowiedzi.

Trzeba zwrócić także szczególną uwagę na fakt, iż badanie opinii powinno być przeprowadzane w miarę regularnie, aby móc wyciągać z wielu badań odpowiednie wnioski statystyczne, ponieważ w niektórych przypadkach, zachowanie klientów może nosić ślady sezonowości, a to oczywiście wymaga zupełnie odmiennego podejścia w zależności od sezonu i związanych z nim nastrojów wśród klientów.

Jednym słowem wszelkiego rodzaju badania opinii przeprowadzane przez agencje badawcze powinny być w stu procentach wykorzystywane do coraz lepszego kreowania świadomości istnienia marki i stałego udoskonalania swojej oferty. Tylko dzięki temu zbudujemy bazę stałych klientów, którzy będą lojalni względem firmy.