Posted on

Analiza SWOT TOWS firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy SWOT TOWS firmy szkoleniowej “Arka Skills”, zawierającym opis przedsiębiorstwa, analizę konkurencji i rynków strategicznych, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Okładka

Analiza SWOT TOWS firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Opis branży
3. Analiza konkurencji
4. Rynki strategiczne
   4.1. Klienci indywidualni
   4.2. Klienci instytucjonalni
5. Misja i cele firmy
   5.1. Misja firmy
   5.2. Cele firmy
   5.3. Strategia firmy
6. Identyfikacja i opis czynników
   6.1. Lista czynników
   6.2. Ocena
   6.3. Mocne strony
   6.4. Słabe strony
   6.5. Szanse
   6.6. Zagrożenia
7. Ocena pozycji strategicznej
   7.1. Ustalenie wag
   7.2. Wykrycie zależności
   7.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
8. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel
Spis wykresów

Wprowadzenie


Analiza SWOT TOWS została wykonana dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Działalność firmy ukierunkowana jest na prowadzenie szkoleń dla osób, które chcą się rozwijać. Dostarczamy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy pracowników. Prowadzimy szkolenia z zakresu: obsługi klienta, zarządzania ludźmi, negocjacji handlowych, prawa autorskiego, marketingu i reklamy, public relations i zamówień publicznych. Firma rozpoczęła działalność w 2022 r.

Chociaż firma posiada wiele mocnych stron, do których należą m.in. kompetentna kadra, wysoka specjalizacja, atrakcyjna lokalizacji, konkurencyjne ceny i doświadczenie w kontakcie z mediami, dostrzegamy także jej braki w postaci: niewystarczającego poziomu działań marketingowych, nieznanej marki, słabej pozycji na rynku, małego zróżnicowania produktu i podatności na naciski ze strony konkurencji. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wykorzystać szanse, jakie przed nami stoją i przeciwdziałać zagrożeniom, przyjmując właściwą strategię. Do jej wyznaczenia posłuży analiza SWOT TOWS.

Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu mocnych i słabych stron firmy, wskazaniu szans i zagrożeń w jej otoczeniu, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii postępowania. Analizie poddano bieżącą sytuację oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS pozwolą podjąć wspólnikom decyzje strategiczne dotyczące kierunku rozwoju ich firmy.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Plan marketingowy firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Plan marketingowy firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Potrzebny Ci plan marketingowy firmy szkoleniowej? Sprawdź przykład planu marketingowego dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Plan marketingowy to jedno z narzędzi służących do sprawnego zarządzania firmą.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego firmy szkoleniowej “Arka Skills”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Okładka

Plan marketingowy firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
  1.4. Rynki strategiczne
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Działalność firmy ukierunkowana jest na prowadzenie szkoleń dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo. Dostarczamy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy pracowników. Prowadzimy szkolenia z zakresu: obsługi klienta, zarządzania ludźmi, negocjacji handlowych, prawa autorskiego, marketingu i reklamy, public relations i zamówień publicznych. Firma rozpoczęła działalność w 2022 r.

Celem naszego planu marketingowego jest osiągnięcie wzrostu wielkości sprzedaży o 7% rocznie przez najbliższych 5 lat, budowa silnej marki i umocnienie pozycji na zajmowanym dotychczas obszarze. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Analiza SWOT TOWS Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “Pod Wydmą”

Przygotowujesz analizę SWOT TOWS ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT TOWS, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego “Pod Wydmą”. Analiza taka nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “Pod Wydmą”

Okładka

Analiza SWOT TOWS Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Pod Wydmą"

Spis treści


1. Opis firmy
2. Misja i cele firmy
   2.1. Misja i wizja
   2.2. Cele strategiczne
3. Identyfikacja czynników
4. Ocena pozycji strategicznej
   4.1. Ustalenie wag
   4.2. Wykrycie zależności
   4.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
5. Wybór strategii
Przypisy
Spis tabel
Bibliografia

1. Opis firmy


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pod Wydmą” to obiekt…

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Szkolenie – strategia komunikacji

Szkolenie - strategia komunikacji

Czasy, kiedy komunikacja wewnętrzna w firmie była niżej w hierarchii niż komunikacja zewnętrzna skończyły się bezpowrotnie wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Nie ma już na świecie firmy, w której nie istnieje coś takiego, jak komunikacja wewnętrzna. Od tej reguły nie ma wyjątków, bo nawet w najmniejszych filiach występuje przepływ informacji, z tym że gdzieniegdzie jest on bardziej sformalizowany, a w innym miejscu mniej. Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w firmie i myślący o jej efektywnej organizacji, muszą zdawać sobie sprawę, że do tego niezbędna jest odpowiednia i dopasowana do sytuacji strategia działania. Bez strategii, mimo niezbędnej wiedzy teoretycznej i wdrożenia najnowszych narzędzi komunikacji, efekt będzie krótkofalowy i nieefektywny.

Zbudowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie należy do mozolnych zabiegów, a jednocześnie niezbędnych z punktu widzenia “zdrowego” rozwoju firmy. Wykonanie takiego planu będzie wymagać od wyznaczonych do tego osób niewątpliwie dobrej znajomości funkcjonowania organizacji i występujących w niej zależności.

Zarejestruj się już dziś na największą konferencję na temat strategii komunikacji – icomms.pl

Pierwszym elementem w procesie formułowania strategii będzie zbadanie, w jakim punkcie wyjścia znajduje się instytucja. Znaczy to ni mniej ni więcej tyle, że koniecznym będzie dokonanie diagnozy w jakim stanie zaawansowania jest komunikacja wewnętrzna w naszej firmie. Są to absolutne podstawy, bez których niemożliwym może okazać się przejście do kolejnych etapów. Punkt ten, choć jest zazwyczaj najbardziej czasochłonny, skomplikowany i pracochłonny, jeśli jest wykonany w sposób solidny i kompetentny, to jego wnioski staną się znaczącą bazą do dalszych działań. Należy jednak wziąć pod uwagę, że takie zdiagnozowanie nie powinno tyczyć się tylko tego, jak wyglądało dotychczas komunikowanie wewnętrzne w firmie, ale także np. jak wygląda strategia biznesowa firmy, dokonanie analizy strategii działów PR i HR czy przegląd najnowszych trendów komunikacji wewnętrznej.

Kolejny etap to szczegółowe planowanie działań. W tej fazie budowania strategii komunikacji wewnętrznej warto:

  • określić czas, czyli ramy czasowe w których dana strategia ma zostać zrealizowana;
  • podać jaki będzie jej zasięg terytorialny, czyli czy będzie obejmował całą firmę, jedynie oddziały znajdujące się poza siedzibą główną, filie zagraniczne itp.;
  • wskazać zespół, który odpowie za wprowadzanie zmian w instytucji. W tym miejscu potrzebna będzie decyzja, czy niezbędne okaże się skorzystanie z pomocy osoby lub grupy osób z zewnątrz organizacji, które będą w stanie wybrać, spośród wielu narzędzi i podejść dostępnych na rynku, te najbardziej efektywne dla danej organizacji.

Podczas tego etapu kluczowym będzie określenie głównego celu, jaki ma zostać zrealizowany po wdrożeniu strategii. Taki cel, powinien się nasunąć po analizie wniosków i problemów, które zostały wyciągnięte przy okazji realizacji pierwszego kroku, czyli diagnozy. Ponadto, w tym stadium budowy strategii należy zdefiniować, kto będzie grupą docelową, a także podać jej dokładną charakterystykę.

Etap trzeci wdrożenia dobrej strategii komunikacji wewnętrznej w firmie, to wreszcie czas na realizowanie tego, co zostało założone w punkcie drugim. To kolejny, dość skomplikowany i zabierający dużo czasu rozdział. Na początek warto jest wybrać najlepsze i najbardziej odpowiednie narzędzia, dzięki którym zaplanowany cel zostanie osiągnięty. Może okazać się, iż będzie to zupełnie nowy instrument, ale może też być tak, że w użyciu pozostanie ten, który był wykorzystywany do tej pory, jednak wymaga niezbędnej rewitalizacji. Następny element to ustalenie i wdrożenie harmonogramu strategii. Najlepiej posłużyć się takim narzędziem, które jest sprawdzone i nie sprawia kłopotów w obsłudze (może być to nawet zwykły Excel). Na koniec tego etapu konieczne jest szczegółowe przygotowanie zestawienia finansowego, czyli budżetu przewidzianego na całą operację. Będzie to jednak kwestia bardzo płynna, albowiem częstą praktyką są niespodziewane dodatkowe wydatki, bądź zmiana warunków realizacji. Warto wówczas zabezpieczyć się w postaci gotowej nadwyżki.

Ostatnim punktem strategii będzie ewaluacja, którą w tym wypadku należy rozumieć jako pomiar efektów, czy dana strategia spełniła swój założony we wcześniejszych etapach cel. Ten etap właściwie, powinien zacząć się już w momencie realizacji, kiedy to wynotowane powinny zostać spodziewane efekty wdrożenia nowej strategii. Praktycznie każde działanie zrealizowane w ramach projektu powinno zostać zmierzone. Wówczas dopiero istnieje realna szansa uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie – czy skonstruowany plan został w pełni zrealizowany, a jeśli nie, to dlaczego. Elementami składowymi tej części są przeważnie:

  • sprawozdanie z oczekiwanych rezultatów (czy nastąpiły zmiany po wdrożeniu nowej strategii, które obszary komunikacji zadziałały, jak na zmiany zareagowała grupa docelowa itp.)
  • określenie mierników efektywności i skuteczności z podjętych działań

Do przykładowych mierników należeć mogą: ilość odwiedzin nowego intranetu, oceny przyznawane nowemu narzędziu komunikacji itp.

Oczywiście, to tylko dość mocno powierzchowne przedstawienie modelu wprowadzania strategii komunikacji wewnętrznej w firmach. Dla zainteresowanych, którym zależy, aby w ich firmie komunikacja wewnętrzna stanowiła solidny punkt całej układanki, gorąco polecamy Konferencję iComms, która odbędzie się w dniach 4-5.10.2017 w Warszawie. Podczas dwudniowego spotkania będzie okazja poznać i posłuchać ekspertów w dziedzinie komunikacji. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z prelekcji Krzysztofa Kozioła i Błażeja Wojtkowiaka, parterów w agencji Double Brand, która wspiera firmy takie jak Kompania Piwowarska czy Autostrady Wielkopolskie w budowaniu efektywnej komunikacji wewnętrznej.

Zarejestruj się już dziś na największą konferencję na temat strategii komunikacji – icomms.pl

Posted on

Strategia marketingowa w internecie dla firmy szkoleniowej Arka Skills

Strategia marketingowa w internecie dla firmy szkoleniowej Arka Skills

Zastanawiasz się w jaki sposób promować swoją firmę w internecie? Łatwiej i ekonomiczniej promować produkty i usługi posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowany dla firmy szkoleniowej. Opisano szereg działań z zakresu marketingu internetowego, reklamy w internecie, PR oraz oszacowano ich koszt.

Uwaga! Nazwy własne są fikcyjne. Jeśli interesuje Cię przygotowanie i wdrożenie strategii promocji internetowej zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Strategia marketingowa w internecie dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Okładka

Strategia marketingowa w internecie dla firmy szkoleniowej Arka Skills

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Kompetencje
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Klienci indywidualni
   3.2. Klienci instytucjonalni
4. Badanie zainteresowania
   4.1. Słowa kluczowe
   4.2. Analiza trendów i średniej miesięcznej liczby wyszukiwań
5. Analiza stron konkurencji
   5.1. Główni konkurenci
   5.2. Wskaźniki
   5.3. Pozycja
6. Marketing internetowy
   6.1. Reklama w internecie
      6.1.1. Kampania linków sponsorowanych
      6.1.2. Reklama w mediach społecznościowych
      6.1.3. Reklama banerowa w serwisach tematycznie powiązanych
   6.2. Porównywarki szkoleń
   6.3. Ogłoszenia
   6.4. Wpisy w katalogach
   6.5. Artykuły sponsorowane
   6.6. Marketing szeptany
   6.7. Prowadzenie bloga firmowego
   6.8. Fanpage
   6.9. Artykuły eksperckie
   6.10. Public relations
7. Harmonogram wdrożenia
8. Budżet
Podsumowanie
Spis tabel
Spis wykresów

Streszczenie

Streszczenie


Strategia marketingowa powstała na użytek firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Działalność firmy ukierunkowana jest na prowadzenie szkoleń dla osób, które chcą się rozwijać. Firma zajmuje się dostarczaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności i postaw pracowników. Prowadzi szkolenia z zakresu: obsługi klienta, zarządzania ludźmi, negocjacji handlowych, prawa autorskiego, marketingu i reklamy, public relations i zamówień publicznych. Firma rozpoczęła działalność w 2016 r.

Promocja za pośrednictwem internetu rozpocznie się w październiku 2016 r. Dostępny budżet został określony na około 5 000 zł brutto miesięcznie. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Zdecydowano, że strategia koncentrować się będzie na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w internecie, reklamie internetowej, interakcji z klientami i potencjalnymi klientami, i wdrażaniu wybranych działań z obszaru SEO. Jednym z celów planowanych działań jest zwiększenie ilości naturalnych odsłon strony firmowej, które przełożą się na wzrost zainteresowania ofertą. Wyszczególnione metody promocji mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: analityczną i wdrożeniową. W części analitycznej wykorzystano dane z narzędzi analitycznych, uzyskane metodą desk reserch oraz pochodzące od zleceniodawcy. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz wymagany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Analiza SWOT firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy SWOT firmy szkoleniowej “Arka Skills”, zawierającym opis przedsiębiorstwa, analizę konkurencji i rynków strategicznych, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza SWOT. Poniższy przykład analizy SWOT powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT przygotowaną dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Analiza SWOT firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Okładka

Analiza SWOT firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Analiza konkurencji
3. Rynki strategiczne
   3.1. Klienci indywidualni
   3.2. Klienci instytucjonalni
4. Misja i cele firmy
   4.1. Misja firmy
   4.2. Cele firmy
   4.3. Strategia firmy
5. Identyfikacja i opis czynników
   5.1. Lista czynników
   5.2. Ocena
   5.3. Mocne strony
   5.4. Słabe strony
   5.5. Szanse
   5.6. Zagrożenia
6. Ocena pozycji strategicznej
7. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel
Spis wykresów

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Analiza SWOT została wykonana dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Działalność firmy ukierunkowana jest na prowadzenie szkoleń dla osób, które chcą się rozwijać. Dostarczamy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy pracowników. Prowadzimy szkolenia z zakresu: obsługi klienta, zarządzania ludźmi, negocjacji handlowych, prawa autorskiego, marketingu i reklamy, public relations i zamówień publicznych. Firma rozpoczęła działalność w 2016 r.

Chociaż firma posiada wiele mocnych stron, do których należą m.in. kompetentna kadra, wysoka specjalizacja, atrakcyjna lokalizacji, konkurencyjne ceny i doświadczenie w kontakcie z mediami, dostrzegamy także jej braki w postaci: niewystarczającego poziomu działań marketingowych, nieznanej marki, słabej pozycji na rynku, małego zróżnicowania produktu i podatności na naciski ze strony konkurencji. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wykorzystać szanse, jakie przed nami stoją i przeciwdziałać zagrożeniom, przyjmując właściwą strategię. Do jej wyznaczenia posłuży analiza SWOT.

Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu mocnych i słabych stron firmy, wskazaniu szans i zagrożeń w jej otoczeniu, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii postępowania. Analizie poddano bieżącą sytuację oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT pozwolą podjąć wspólnikom decyzje strategiczne dotyczące kierunku rozwoju ich firmy.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład