Posted on

Analiza interesariuszy dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego” – przykład

Analiza interesariuszy dla projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego" - przykład

Chcesz poznać rzeczywisty układ władzy i ról związany z zarządzaniem projektem lub zarządzaniem przedsiębiorstwem? Musisz dowiedzieć się dlaczego i jakie wysuną roszczenia osoby powiązane z projektem oraz jaką przyjąć wobec nich strategię postępowania? Do tego właśnie służy analiza interesariuszy.

Jak wygląda proces powstawania analizy interesariuszy, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza interesariuszy. Poniższy przykład analizy interesariuszy powstał według wytycznych tam zawartych.

Przeczytaj analizę interesariuszy przygotowaną dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”. Analiza ta służy do: rozpoznania osób pozytywnie lub negatywnie zaangażowanych w projekt, opisu ich roszczeń, określenia podstawy ich egzekucji, wskazania strategii, jaką mogą się posługiwać w celu bronienia swoich interesów oraz wytyczenia przeciwdziałań, które należy podjąć, aby realizowany projekt zakończył się sukcesem.

Kompletny tekst: Analiza interesariuszy dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

Okładka

Analiza interesariuszy dla projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego" - przykład

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Identyfikacja interesariuszy projektu
2. Charakterystyka interesariuszy
3. Ocena znaczenia
4. Analiza stanowiska interesariuszy
5. Zalecana strategia postępowania wobec interesariuszy
Zakończenie
Spis rysunków i tabel

Wstęp

Wstęp


Sprawna i efektywna administracja samorządowa wywiera istotny wpływ na wzrost gospodarczy, a także rozwój regionów i państwa jako całości. Ponadto zaspokajane są potrzeby obywateli, co przyczynia się do harmonijnego współdziałania społeczności lokalnej i władzy formalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanych urzędników JST. To oni poprzez szczere zainteresowanie sprawami klientów, posiadane kompetencje, odpowiednią motywację, świadomość misji i poczucie obowiązku mogą świadczyć wysokiej jakości usługi.

Wagę tego zagadnienia doceniła Unia Europejska, stawiając na wzmocnienie potencjału administracji publicznej poprzez inwestycję w kadry w niej zatrudniane. W ramach Priorytetu V Dobre rządzenie przewidziano wspieranie działów kadr w jednostkach samorządowych, wdrażanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyposażenie kadr w kompetencje konieczne do realizacji stojących przed nimi wyzwań.

Zadanie pt. „Kompetencje i potrzeby szkoleniowe JST” realizowane jako część większego projektu o nazwie „Skuteczna administracja szansą na zrównoważony rozwój”, pozwoli odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb. Celem tego zadania (nazywanego dalej projektem) jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

Zanim jednak to nastąpi, poddano analizie możliwości realizacyjne projektu poprzez przeprowadzenie analizy interesariuszy. Polegała ona na określeniu przewidywanych reakcji interesariuszy (zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych) wobec podejmowanych działań. Szczególne znaczenie mają reakcje negatywne, ponieważ określić należy przeciwdziałania, które będą je niwelowały i włączyć je do planu wdrożenia.

Przygotowanie tak złożonego przedsięwzięcia wymaga zastosowania spójnej metodologii, aby osiągnąć założone cele. Cały projekt zostanie zaplanowany w oparciu o narzędzia właściwe metodologii zarządzania cyklem projektu – Project Cycle Management (PCM). Jest to zestandaryzowana metoda wykorzystywana w przypadku funduszy unijnych. Opiera się na matrycy logicznej, której początki sięgają lat 60-tych XX wieku (zob. Tkaczyński, Świstak i Sztorc 2011: 24). Było to podejście metodologiczne zmierzające do poprawy systemów planowania i kontroli projektów, które w kolejnych latach ewoluowało. W latach 90-tych XX w. Komisja Europejska zaadaptowała tę metodę, stosując ją przy przygotowaniu i realizacji projektów w Unii Europejskiej. Nadano jej nazwę: zarządzanie cyklem projektu.

Zgodnie z tym podejściem do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą fazy analizy i planowania, z których pierwszą jest analiza intersariuszy. Interesariuszem zaś jest osoba, grupa albo firma mogąca wpływać pozytywnie lub negatywnie na projekt.

W pierwszym rozdziale zidentyfikowano interesariuszy projektu, którzy następnie zostali szczegółowo scharakteryzowani pod względem interesów związanych z projektem i stosunku do projektu. Następnie oceniono znaczenie interesariuszy, włączając ich do jednej z trzech grup: interesariuszy strategicznych, interesariuszy ważnych i interesariuszy pozostałych. W rozdziale czwartym przeanalizowano stanowisko interesariuszy strategicznych wobec projektu, uwzględniając argumentację pozytywną i argumentację negatywną. Na końcu przedstawiono główne interesy blokujące oraz zalecaną strategię postępowania wobec poszczególnych grup interesariuszy.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)