Posted on

Diagram analizy SWOT

Diagram analizy SWOT

Zapoznając się z analizą SWOT prawdopodobnie spotkałeś/aś się z tym, że jest ona przedstawiana jako diagram, w który wpisywane są w czterech polach kolejne mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Być może na tym poprzestawano, nie przekładając tego na strategię. W mojej ocenie obniża to wartość analizy, ale również może być użyteczne o ile podejdziesz do tego w sposób sumienny i konsekwentny.

Po wykonaniu analizy SWOT w najprostszej wersji otrzymuje się zatem cztery zestawiania:

  • listę mocnych stron organizacji;
  • listę słabych stron organizacji;
  • listę szans w otoczeniu organizacji;
  • listę zagrożeń w otoczeniu organizacji.

Listy te są ograniczone do najważniejszych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Każdy z czynników należy dokładnie zdefiniować, ponieważ mogą być rozumiane w rozmaity sposób i osoba czytająca analizę SWOT może nie wiedzieć co jej autor miał na myśli używając określonego sformułowania. Możesz to zrobić w taki sposób:

Mocne strony:

1. Nazwa mocnej strony 1
Opis …………………….

2. Nazwa mocnej strony 2
Opis …………………….

3. …………………….

Słabe strony

1. Nazwa słabej strony 1
Opis …………………….

2. Nazwa mocnej strony 2
Opis …………………….

3. …………………….

Szanse

1. Nazwa szansy 1
Opis …………………….

2. Nazwa szansy 2
Opis …………………….

3. …………………….

Zagrożenia

1. Nazwa zagrożenia 1
Opis …………………….

2. Nazwa zagrożenia 2
Opis …………………….

3. …………………….

Kiedy już dysponujesz właściwie skonstruowaną listą, jesteś pewien/pewna, że czynniki przez Ciebie wyróżnione mają duże znaczenie dla organizacji, możesz je przedstawić w formie graficznej. Czasami podczas warsztatów używa się podobnego diagramu do wskazywania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, jednak jeśli na tym poprzestaniesz i nie wykonasz następnie dokładnej oceny (jak ta przedstawiona we wcześniejszych artykułach), nie będzie ona miała zbyt wielkiego znaczenia, a już z pewnością nie warto według niej określać strategii.

Jesteś na szczęście w sytuacji, kiedy wykonałeś/aś wszystkie omówione poprzednio kroki, więc możesz wpisać do macierzy (diagramu) wyróżnione przez siebie czynniki, mając pewność, że to właśnie one mają podstawowe znaczenie dla Twojej organizacji.

Pozytywne Negatywne
Wewnętrzne
Mocne strony:
…………………….
…………………….
…………………….
Słabe strony:
…………………….
…………………….
…………………….
Zewnętrzne
Szanse:
…………………….
…………………….
…………………….
Zagrożenia:
…………………….
…………………….
…………………….

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)